ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการประชารัฐ จชต. (พักนอน) ระยะที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความเป็นอยู่อาศัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจะต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่ที่พักนอน และมีอาหารครบ 3 มื้อ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนที่ต้องใช้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของการฝึกวินัยให้กับนักเรียนด้วย

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการประชารัฐ (พักนอน) ณ โรงเรียนบ้านมะปริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้รับผิดชอบในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านเครื่องอุปโภค – บริโภค ด้านการจ้างบุคลากร และยังให้นักเรียนที่ประจำอยู่โรงเรียนพักนอนนั้น ได้ฝึกฝนประสบการณ์ การเรียนรู้ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสารมารถที่จะช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น รวมไปถึงด้านสถานที่พักนอนให้มีความเพียงพอและมีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ซึ่งทางโรงเรียนสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบประปาภายในโรงเรียน โรงเรียนมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน อาคารที่พักนอนนักเรียนชาย – หญิง โดยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน มีความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึง