สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2567  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566   ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับเงิน 39 โรงเรียน, ระดับทอง 56 โรงเรียน, ระดับเพชร 31 โรงเรียน,และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 โรงเรียน) ที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน 5 มาตรการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ และมีคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินผลงานฯ  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์