สพฐ. ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะ ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 และติดตามการนำคู่มือและเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไปใช้ในสถานศึกษา โดยมี ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนางสาวธันยวีร์ ศรีสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยม สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการลงพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา อำเภอวิภาวดี และโรงเรียนวัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2