สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (ก.ต.ป.น.) อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการติดตามประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในด้านต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ความพร้อมด้านการบริหารงานตามภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562