สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ประจำปี 2562

วันที่  14  พฤษภาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางอัชณา  สิงห์สวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ติดตาม  เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  ประจำปี  2562  ร่วมกับศูนย์อนามัยที่  6  ซึ่งได้ดำเนินโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่  6  โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเขตสุขภาพที่  6  สูงดีสมส่วน  แข็งแรงและฉลาด  โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ให้กับพื้นที่ในเขตสุขภาพที่  6  และได้กำหนดลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง  ณ  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมในการดำเนินโครงการดังกล่าว  โดยนางสาวฤชากร  อำไพศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  และคณะครู  ให้การต้อนรับ