สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขับเคลื่อนมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ในการมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีนายปฏิวัติ เทียบอุ่น ประธานเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้มอบรางวัล เกียรติบัตรครุูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ เช่น คะแนน RT,์NT,O-NET กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ ได้คะแนนสูงในเครือข่าย ได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก  นายวรายุทธ ทวีลาภ และนางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรในเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ