สพป.ชัยนาท ประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยนาท และการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยนาท และการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายนิธิศ แพรดำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ ศิริคง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท