ผอ.สพป.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมครูผู้ฝึกอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา (STEM Education)

10 พ.ค.2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูผู้ฝึกอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2 สำหรับชั้นมัธยมต้น โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 เม.ย. 2562 สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 พ.ค. 2562 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรุ่นที่ 3 วันที่ 24-26 พ.ค. 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ.177 โรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมของทุกสังกัดทั่วประเทศ หลังจากนั้น ได้ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านกะลาพอในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

มนทิชา แวซอเหาะ           ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์ มาแจ                  รายงาน
www.pattani3.go.th