สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมอบรมประชุมทางไกลทาง DLTV

วันพุธที่ 15  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายวีรพล  สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 โดยพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรีประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นประธาน มีจัดการอบรม การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เน้นแนวทาง – วิธีการ – สื่อการสอน – ความสำเร็จและพร้อมตอบคำถามจากครูปลายทาง ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.นค.1