สพป.สกลนคร เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา(บรรจุใหม่)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา (บรรจุใหม่) จำนวน  39 คน โดยมีคณะกรรมการประเมิน จำนวน 12 คน และพี่เลี้ยง จำนวน 15 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2…ชุลีพร /ข่าว