สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

วันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เวลา  09.00  น.  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   เข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด  การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)  ปีการศึกษา 2562  โดยพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ  ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้เสวนาหัวข้อเรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย”,  การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา”,  “การจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา”,    “บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ”  และ “การส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะถามตอบคำถามจากผู้เข้าอบรมในห้องประชุมและผู้เข้าอบรมปลายทาง