สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปิดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1

น.ส.จุฬาภรณ์ ขุนแสน หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก น.ส.ณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.ปวีณา ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาง สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร และโรงเรียนวัดบ้านมุง ในพิธีปิดการอบรมค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ปี 2562 เพื่อปลูกฝังการเป็นนักอนุรักษ์ รัก หวงแหนธรรมชาติ เสริมสร้างให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สู่การต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 15  พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก