สพป.สกลนคร เขต ๑ แข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียน กพด. ตามพระราชดำริ ฯ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการแข่งขัน ๕ ประเภท ๑๐ กิจกรรม คือ งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานคหกรรม งานช่าง และงานธุรกิจ ณ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร