สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางทัศณี แก้วทอง พร้อม นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และนายองอาจ พินทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยออกประเมินความพร้อมด้านการบริหารงานตามภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านนักเรียน ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562