สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV TELETRAINING)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้เสวนาหัวข้อเรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย “,การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา”,”การจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา” ,”บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ” และ “การส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”