สพฐ. ปฐมนิเทศและส่งมอบครูเกาหลี ต่อยอดการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศและส่งมอบครูชาวเกาหลีให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 45 คน พร้อมกล่าวต้อนรับครูชาวเกาหลีที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยมี นางพัคจีฮยอน อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายเกาหลี และ นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนโรงเรียนที่รับครูเกาหลี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สำคัญในการสื่อสาร การศึกษาต่อ การเข้าถึงองค์ความรู้ และการประกอบอาชีพ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยและอนาคตของประเทศในกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหาแนวทางส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านการศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม สพฐ. โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้เริ่มดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ปลายปี 2553 ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

สพฐ. ได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ และการส่งเสริมความเข้าใจอันดีทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดยกำหนดแผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลี และดำเนินงานตามแผนที่กำหนดภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) โดยปัจจุบัน มีจำนวนโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลี 133 โรงเรียน เป็นครูชาวไทย 160 คน และครูชาวเกาหลี 45 คน รวมทั้งสิ้น 205 คน จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน จำนวน 40,583 คน

สำหรับการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีของ สพฐ. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลีในการสื่อสาร การศึกษาต่อ รวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้และประกอบอาชีพนั้น การดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาเกาหลีได้แจ้งผลการคัดเลือกและส่งครูชาวเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น 45 คน จาก 69 คน ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งความจำนงขอรับครูชาวเกาหลี ดังนั้น เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของครูชาวเกาหลีให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย สพฐ. จึงได้จัดประชุมปฐมนิเทศและส่งมอบครูชาวเกาหลี เพื่อให้ครูชาวเกาหลีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยสำหรับใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในประเทศไทย รวมทั้งเนื้อหาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรหนังสือเรียน และการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียน

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า จากความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีดังกล่าว ทำให้การเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนเพิ่มขึ้น แนวโน้มการเปิดสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี และที่สำคัญภาษาเกาหลียังได้บรรจุเพิ่มในระบบการสอบ PAT อีกหนึ่งภาษาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาเกาหลีไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกหนึ่งช่องทางด้วย

สำหรับปี 2562 รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีโดยสถาบัน NIIED และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้คัดเลือกและจัดครูชาวเกาหลีซึ่งเป็นทั้งครูเก่าที่เคยมาสอนแล้ว จำนวน 26 คน และครูใหม่ซึ่งมาสอนปีนี้เป็นปีแรกอีก 19 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยคณะครูดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม และสพฐ. ได้จัดอบรมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเนื้อหาความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียน เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของครูชาวเกาหลีก่อนไปสอนในโรงเรียนจริง

“สพฐ. ในฐานะแกนนำการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี สถาบันระดับชาติว่าด้วยการศึกษานานาชาติ (NIIED) มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ และศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่งในการช่วยพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยให้เข้มแข็งและประสบผลดี รวมทั้งยังช่วยสื่อสารความปรารถนาของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยไปยังกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ข่าว/ภาพ อัจฉรา ปชส.สพฐ.