สพม.36 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดโครงการจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา13.00 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จัดโครงการจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เทิดไท้องค์ราชัญ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  เพื่อแสดงพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ทำความดี และมีส่วนร่วมในทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวม   โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเข้าสำนักงาน  และร่วมปลูกต้นกระดุมทอง  ณ  บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ / ภาพ-ข่าว