สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบโล่ผลสอบ O-NET ป.6 100 คะแนนเต็ม

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3  มอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับ นายยงยุทธ  สมพิพงษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา  และนางดอกพยอม จันทร์อุ่น ครูผู้ฝึกสอน ที่มีการบริหารจัดการศึกษาและฝึกสอนจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างทีด้านคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน และ มีค่าเฉลี่ย O-NET ชั้น ป.6 รวม 4 วิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม 4 วิชาระดับประเทศ 10 อันดับแรก  ในวันประชุมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมประชุมสัมมนา ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอชาติตระการที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก