ร.ร.นาด้วงวิทยา สพม.19 จัดค่ายคุณธรรม “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่วันที่ 14-15 พฤษภาคม  2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา

เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้พัฒนาความรู้ ความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการอบรม เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 221 คน และได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง


………………………………

ขอบคุณภาพข่าวจาก ครูทวิวัฒน์ น้อยบุดดี เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยา