สพป.สระบุรี เขต ๒ เร่งรัดติดตามผลเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำไตรมาสที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน สพป.สระบุรี เขต ๒ เพื่อเป็นการติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำไตรมาสที่ ๓ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นางอรสา เรืองรองธรรม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์