รับรายงานตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รับรายงานตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
ณ โรงแรม ซี. เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
……………………………………………………………….
นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ การจัดทำสัญญา นักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ( ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน จำนวน 120 คน แยกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 85 คน ชั้นปีที่ 5 จำนวน 27 คน และชั้นปีที่ 6 จำนวน 8 คน และได้จัดทำเอกสารหลักฐานการมอบตัว และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
……………………………………………………………..
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสพม.15 และสพม.16 ได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เรียนรู้วิถีความเป็นไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข