สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกติดตามมีจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด โรงเรียนบ้านควนดิน และโรงเรียนบ้านปะแดลางา ทั้ง 4 โรงเรียนนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียน DLTV โรงเรียนที่เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่ทำการเรียนการอสนแบบปกติ

ในการนี้คณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ภาคใต้) สตผ.สพฐ. และนางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ภาคตะวันออก) สตผ.สพฐ. ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับการเตรียมความพร้อมโรงเรียนจะต้องมีความสะอาด โครงการอาหารกลางวันให้เกิดความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดอาหารกลางวันของสพฐ. ภาวะโภชนาการของนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอน และเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ตรวจเช็คสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย อีกทั้งในปีการศึกษานี้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะต้องเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเป็นปีการศึกษาแรก ดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องครูและสื่อการเรียนการสอนด้วย รวมถึงนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส่วนกลุ่มโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครู การติดตั้งโทรทัศน์ระบบการรับสัญญาณ จานดาวเทียม อุปกรณ์การเรียนในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดด้วย ว่ามีการเตรียมความพร้อมโรงเรียนจะต้องบริหารจัดการและแนวปฏิบัติแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างชัดเจน ในการติดตาม ฯ ครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ใช้แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ (google form) 2 ฉบับ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ฉบับ และสำหรับโรงเรียน 1 ฉบับ โดยตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่คุณภาพที่มากยิ่งขึ้น