สพป.สิงห์บุรี สั่ง ร.ร. เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

สพป.สิงห์บุรี สั่ง ร.ร. เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ครบทุกพื้นที่ ครบทุกโรงเรียน
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ให้โรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ด้าน 1. งานบริหารทั่วไป เช่น สภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ฯลฯ 2. งานวิชาการ เช่น จัดทำหลักสูตร แผนการนิเทศภายใน แผนการสอน SAR ฯลฯ 3.งานบริหารงบประมาณ เช่น แผนการใช้จ่ายเงินประงบประมาณ เสื้อผ้านักเรียน หนังสือ แบบเรียน เครื่องเขียน ฯลฯ และ 4. งานบริหารงานบุคคล เช่น การจัดชั้นเรียน ประชุมครู ผู้ปกครอง
ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย ทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มโรงเรียน นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ วันแรกของการเปิดภาคเรียน ครบทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1