สพป.ชัยนาท ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สพป.ชัยนาท นำโดย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท โดยออกประเมินความพร้อมด้านการบริหารงานตามภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านนักเรียน