สพป.ลำปาง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัด อำเภองาว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  สพป.ลำปาง เขต 1  ผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัด   นำโดยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1  นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต  1  นางวรางคณา ไชยเรือน รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ อำเภองาว และอำเภอห้างฉัตร ในทุกด้าน ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อีกทั้งความพร้อมของคุณครูและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2562