สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมคณะวิทยากรการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานการประชุมวิทยากรเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต ๔ จะดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๕ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนละ ๖ คน ครูที่รับผิดชอบโรงเรียนละ ๑ คน รวมนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของ สพฐ. ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน