สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  วัตถุประสงค์ ๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญในการสะท้อนผลการจัดการศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียน ของ สพป.ระยอง เขต ๒ และ ๒) นำข้อมูลสำคัญไปวางแผน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีนายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รก.ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ