สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินเคว่า อำเภอทัพทัน

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีนโยบายให้คณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ด้านแผนงาน/โครงการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่โรงเรียนพบหรือ ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

สำหรับที่โรงเรียนบ้านเนินเคว่า มีประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง ดร.สุชาติ กลัดสุข ได้ให้คำแนะนำเรื่องการทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตฯ ให้แนวทางการปฏิบัติตัวกับครูบรรจุใหม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก