ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่  16  พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายกำพล  กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก  นายกมล ศิริบรรณ  ข้าราชการบำนาญ (อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์สุพิมพ์  วรพันธ์ศรีสกุล ข้าราชการบำนาญ (มหาวิทยาลัยบูรพา) กรรมการ พงษ์พิศาล   ชินสำราญ  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ และ นายฉัตรกุล  รุ่นประพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ  ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการ  โดยมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน, ผู้บริหารสถานศึกษา,  ศึกษานิเทศก์,  บุคลากรในสำนักงาน,  คณะครูและนักเรียนร่วมนำเสนอผลงาน  จัดนิทรรศการประกอบการประเมิน พร้อมกิจกรรมของนักเรียน  ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2  ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2