การตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 พฤษภาคม  2562  เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายประจักษ์  สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และ นางนิยดา  พรหมเทพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการกำกับติดตาม การดำเนินงาน โครงการสำตัญตามนโยบาย(Agenda)  ณ  ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว