สพป.สระบุรี เขต ๒ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity&Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าประชุมพร้อมกัน

สุกัญญา หมั่นจิตร์