สมทบทุนจัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

(22 เมษายน 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) พร้อมด้วยนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนนางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวขวัญนภา จารัตน์ พนักงานราชการ และนางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการ สพม.สุรินทร์ เข้าพบประชุมข้อราชการร่วมกับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งมอบเงินสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งจะประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

🟨 พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

จังหวัดสุรินทร์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในพระอริยาบถประทับพระราชอาสน์ ฉลองพระองค์จอมพลทหารบก หล่อด้วยโลหะผสม รมด้วยผิวสีดำมันปู ความสูง 3.78 เมตร แท่นฐานสูง 2.56 เมตร ประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

🟨 กำหนดการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

— 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.09 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

+ เททองนำฤกษ์องค์พ่อ ร.5 พระบรมราชานุสาวรีย์

+ พุทธาภิเษกองค์พ่อ ร.5 จำลอง ขนาด 30 ซม.

+ จัดสร้างทั้งหมดจำนวน 555 องค์

— 12 กันยายน 2567 เวลา 07.39 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

+ เฉลิมฉลองพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

ข้อมูล: กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์