รร.มัธยม 85 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

ภายหลังจากการประชุมหารือข้อราชการชี้แจงและนำไปสู่การปฏิบัติ ของสพฐ. ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

ในโอกาสเดียวกัน สพฐ. ได้มีการเน้นย้ำเพื่อการสื่อสารส่งต่อผ่านไปยังโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อการนัดหมายเข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom​Meeting)

ทั้งนี้ สพม.สุรินทร์ ได้ดำเนินการออกแบบการจัดการและนัดประสานเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทั้ง 85 แห่งจาก 8 วิทยาเขต ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยรวมกว่า 100 ราย

ซึ่งการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีประเด็นในเชิงนโยบายด้านการศึกษาหลายเรื่องที่จะมีการชี้แจงภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” และภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และการสร้างความเข้าใจมุมมองทิศทางการศึกษาไทยที่ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งยังจะเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทย