สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) กับศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของเอกชน นางชุลีภินันท์ เทพจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสญชัย รัศมีแจ่ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ นางพรทิพย์ นิลวัตถา ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) กับศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องชลนที อาคารพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)