สพป.เลย เขต ๒ รับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗   พฤษภาคม  2562  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์ ข้าราชการบำนาญ  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานคณะกรรมการประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.นรา   สมประสงค์  ข้าราชการบำนาญ อดีต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   นายรังสรรค์   เถื่อนนาดี  ข้าราชการบำนาญ  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  และ นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์โสรีย์    เลขานุการคณะกรรมการ   ร่วมประเมินผลงาน   ในการประเมินครั้งนี้ มีการประเมินเชิงประจักษ์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ภายใต้ชื่อเขตสุจริต” เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   กล่าวชื่นชมผลงาน พร้อมกันนี้  ดร.สุภชัย  จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  สารทัศนานันท์  ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งท่านเป็นครูที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มา ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร เขต ๒  และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดเลย  ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้แทนนายอำเภอวังสะพุง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมการประเมินฯ ทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการผลงานเชิงประจักษ์ของ ด้านต่าง ๆ เช่น โรงเรีนต้นแบบเครือข่ายสุจริต  การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดีเด่นศิลปะ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โรงเรียนแกนนำปฐมวัยมอนเตสซอรี่  การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย  โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาแบบมองเห็นได้ ที่ สพป.เลย เขต  2 พร้อมสนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความพร้อม ส่งผลให้เด็กนักเรียน มีความพร้อมในการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การศึกษาในยุคปัจจุบัน