สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียน กพด. ตามพระราชดำริ ฯ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวรายงานการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่จัดการแข่งขัน มี ๕ ประเภท ๑๐ กิจกรรม คืองานประดิษฐ์ งานเกษตร งานคหกรรม งานช่างและงานธุรกิจ นอกจากจะมีการแข่งขันทักษะด้านอาชีพของนักเรียน แล้วยังมีนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร