สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3  มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายกิตติชัย สีไพร นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ในวันประชุมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมประชุมสัมมนา ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอชาติตระการที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก