สพม.19 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(มีคลิป)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนละ 2 คน  รวมกว่า 120 คน  โดยมีดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน

https://www.youtube.com/watch?v=VnNz3xxatww&feature=youtu.be

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

…………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2767569949936400