รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบรายจ่าย งบลงทุน *

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการคลังและสินทรัพย์