สพฐ.ประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๑

นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๑  ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๑๘-๒0 พฤษภาคม  ๒๕๖๒

มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  พร้อมการติดตามผลการเรียนและการปฏิบัติตน  ตามสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  ตรวจสอบความพร้อมเครื่องแต่งกาย  และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น  เพื่อเข้ารับการฝึก

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ณ  พัน. ฝึกสวนหลัง น. ทม. รอ. ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๒0-๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ