สพป.ปัตตานี เขต 1 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในวันเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในวันเปิดเรียนวันแรก โดยให้คำนึงถึงเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ความพร้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอน และเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ตรวจเช็คสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอด ภาพรวมของทุกโรงเรียนในสังกัด มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยืนรอรับนักเรียนที่ประตูหน้าโรงเรียน ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน ดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย