สพฐ.ร่วมกับสพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

     

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ  ใน “การประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา” ณ ห้องคอนเวนชั่น 2  โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวรายงานการจัดว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ให้แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเป้าหมาย 4 ภูมิภาค  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อให้สามารถนำแนวคิด แนวทางประสบการณ์จากการอบรม ไปใช้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้กำหนดสาระการอบรม เกี่ยวกับการนำเสนอแนวคิด เรื่อง โรงเรียนคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ  การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมเชิงรุกสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิคการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำโดยดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และทีมงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน