สพป.ลพบุรี เขต 1>รับฟังการประชุม Video Conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และ นางธีนิตา จันทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุม Video Conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ สพท. จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดำเนินการจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยแบ่งหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด โดยรับฟัง ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)