สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กำกับ ติดตามโรงเรียนสุจริต การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่  21  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption  Education)  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน  การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption  Education)  ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งการจัดทำเครื่องมือการนิเทศหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  โดยใช้แบบของ  สพฐ. และการจัดทำตารางการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริต  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2