สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน ระดับภาคเหนือ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , 2 , 4 , 5 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ,4 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  34 รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 ทีมๆ ละ 3 คน รวม  69 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายเฉิดพันธ์  ไชยเพ็ญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  กล่าวรายงาน  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน ระดับภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค ไปเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน (รอบระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า  โดยมีประเภทการแข่งขัน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.งานประดิษฐ์ “การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุตามธรรมชาติ”  ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1 – 2  และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  2.งานเกษตร  “การจัดสวนถาดแบบแห้ง” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 3. งานคหกรรม “การแปรรูปอาหาร” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 4. งานช่าง  สร้างอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  5. งานธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า ปัจจุบันนี้งานอาชีพมีความสำคัญยิ่ง ในการที่จะส่งเสริมนักเรียน          ในวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้มีวิชาชีพติดตัว และสามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้ และประการสำคัญอย่างยิ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมในวันนี้

ท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และที่สำคัญนักเรียนที่มาร่วมการแข่งขันในวันนี้  และขอให้การจัดประกวดแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561