ข่าว ปชส.

  • ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์การคนพิการเพื่อเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 21 กรกฎาคม 2567
  • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์การคนพิการฯ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ) 19 กรกฎาคม 2567
  • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการ Tech for Gov Gen 3 19 กรกฎาคม 2567
  • ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหนังสือนิทานเพื่อการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 19 กรกฎาคม 2567
  • ประชาสัมพันธ์แหล่งศึกษาเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 19 กรกฎาคม 2567
  • งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปี 2567 16 กรกฎาคม 2567
  • รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษ (72วัน) 16 กรกฎาคม 2567
  • การตรวจสอบประวัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 16 กรกฎาคม 2567
  • รับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ” เว็บศึกษาไทย ” เพื่อรับทุนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย THNIC สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ .ac 16 กรกฎาคม 2567
  • (แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับนักศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2567 16 กรกฎาคม 2567