รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา” และหัวข้อ “ภาพที่อยากเห็นของระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตรี์ วิจัย และนวัตกรรมในอนาคต” 31 กรกฎาคม 2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 31 กรกฎาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ” เด็กไทย สู้ภัยโควิด “( Thai Kids fight COVID ) 30 กรกฎาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Write Award 2020 หัวข้อ ” รู้รักษ์ ….รู้สะสม ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 30 กรกฎาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่10 30 กรกฎาคม 2563
 • รับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่10 24 กรกฎาคม 2563
 • การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol Wold Siol Day Award 24 กรกฎาคม 2563
 • ขยายเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 24 กรกฎาคม 2563
 • ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2564-2565 24 กรกฎาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครอง 23 กรกฎาคม 2563

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้