สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรม … อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)