สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยมอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) เป็นผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สพร. จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ระบบ HRMS.OBEC เพื่อรองรับจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังและประวัติบุคลากรทุกประเภท ทุกตำแหน่งในสังกัด ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

โดยขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้เข้าไปปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ HRMS.OBEC ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครู อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการให้กับ สพท.ทุกเขต และจัดทำข้อมูลความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักต่าง ๆ ใน สพฐ. ส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ HRMS.OBEC ในระดับสถานศึกษา รวมถึงจัดทำระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ HRMS.OBEC พัฒนาศักยภาพคณะทำงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ CRYSTAL REPORT และ LINE LIFF (LINE Front-End Frame) และจัดพิธีมอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบ HRMS.OBEC จำนวน 20 คน และคณะทำงานผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบ HRMS.OBEC จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 31 คน