[WPSM_AC id=408765]

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวส่วนกลางข่าวสำนัก


ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์การคนพิการเพื่อเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 21 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์การคนพิการฯ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ) 19 กรกฎาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการ Tech for Gov Gen 3 19 กรกฎาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหนังสือนิทานเพื่อการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 19 กรกฎาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์แหล่งศึกษาเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 19 กรกฎาคม 2567
 • งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปี 2567 16 กรกฎาคม 2567
 • รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษ (72วัน) 16 กรกฎาคม 2567
 • การตรวจสอบประวัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 16 กรกฎาคม 2567
 • รับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ” เว็บศึกษาไทย ” เพื่อรับทุนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย THNIC สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ .ac 16 กรกฎาคม 2567
 • (แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับนักศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2567 16 กรกฎาคม 2567
 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้