[WPSM_AC id=408765]

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวส่วนกลางข่าวสำนัก


ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 26 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 25 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 25 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์การขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา 25 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 25 มิถุนายน 2567
 • ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 25 มิถุนายน 2567
 • ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวัก ปีการศึกษา 2567 25 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลิตคลิปสั้นแนะนำเรื่อง (Trailer) จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44 22 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์งาน Sustainability Expo 2024 (SX 2024) 22 มิถุนายน 2567
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านสุขภาพ NPT PBRU Open House 2024 ครบรอบ 10 ปี 22 มิถุนายน 2567
 • บทความ / สาระน่ารู้