ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 3 เมษายน 2563
 • ชะลอโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2563 31 มีนาคม 2563
 • โครงการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2563 25 มีนาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดการลักลอบเปิดมหาวิทยาลัยโดยผิดกฎหมาย 20 มีนาคม 2563
 • ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. 18 มีนาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 18 มีนาคม 2563
 • แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 13 มีนาคม 2563
 • การเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียน 11 มีนาคม 2563
 • แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า 11 มีนาคม 2563
 • โครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 6 มีนาคม 2563

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้