ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • (แก้ไข เพิ่มเติม ไฟล์แนบ) รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีการศึกษา2562 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 10 กันยายน 2562
  • การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 9 กันยายน 2562
  • ทุนการศึกษา Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) 4 กันยายน 2562
  • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ประจำปีการศึกษา 2562 3 กันยายน 2562
  • ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ” ตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเชียนในมิติวัฒนธรรม “ 19 สิงหาคม 2562
  • รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563-2564 19 สิงหาคม 2562
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561เพิ่มเติม 19 สิงหาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 16 สิงหาคม 2562
  • ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่5 สถาบันพระปกเกล้า 9 สิงหาคม 2562
  • ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 8 สิงหาคม 2562