ข่าวส่วนกลาง

ข่าวสำนัก

ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • เผยแพร่ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 22 พฤษภาคม 2562
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2563 15 พฤษภาคม 2562
 • เชิญชวนส่งผลงานบทความวิจัย 15 พฤษภาคม 2562
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2562
 • ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง TOR การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สพฐ. 3 พฤษภาคม 2562
 • ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนฯ 3 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 30 เมษายน 2562
 • โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น 23 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 23 เมษายน 2562

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้