[WPSM_AC id=408765]

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวส่วนกลางข่าวสำนัก


ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และองค์การศึกษา ฝึกอบรมจากเมืองโกลด์โคสต์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี2567 30 พฤศจิกายน 2566
 • ขอเชิญ บุคลทั่วไป ครู ผู้ดูแล ผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาการมนุษย์ อบรมออนไลน์ ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย 28 พฤศจิกายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 25 พฤศจิกายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์ งาน InfoComm Asia 2024 25 พฤศจิกายน 2566
 • รับสมัครสอบ TOEFL ITP ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 พฤศจิกายน 2566
 • การตรวจสอบประวัติของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 21 พฤศจิกายน 2566
 • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 21 พฤศจิกายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดศรีสะเกษ 9 พฤศจิกายน 2566
 • รับสมัครรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 8 พฤศจิกายน 2566
 • ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 8 พฤศจิกายน 2566
 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้