รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2563
 • รางวัล King Hamad Youth Empowerment Award to Achieve the SDGs 14 ตุลาคม 2563
 • เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ(NLRC) 14 ตุลาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022 9 ตุลาคม 2563
 • ทุนการศึกษา Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) 2020-2021 8 ตุลาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 25 กันยายน 2563
 • ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 17 กันยายน 2563
 • การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 17 กันยายน 2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน 17 กันยายน 2563
 • โครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริง ที่จะทำให้ ตื่นรู้” 16 กันยายน 2563

 • บทความ / สาระน่ารู้