รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญชวน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR)ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ( ร่างปรับปรุงครั้งที่2) 1 ธันวาคม 2563
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 8 27 พฤศจิกายน 2563
 • ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 27 พฤศจิกายน 2563
 • รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. -ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 27 พฤศจิกายน 2563
 • การประกวดวาดภาพงาน International Children Drawings Biennale Joy of Tashkent 27 พฤศจิกายน 2563
 • รูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบของคุรุสภา (KSP School ) 26 พฤศจิกายน 2563
 • ทุน TUAF สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ปีการศึกษา 2020-2021 26 พฤศจิกายน 2563
 • รางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Alk-Kalifa ประจำปี 2563 26 พฤศจิกายน 2563
 • การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น 12 พฤศจิกายน 2563
 • โครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 พฤศจิกายน 2563

 • รอบรั้วโรงเรียน