[WPSM_AC id=408765]

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวส่วนกลางข่าวสำนัก


ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รายงานสถานการณ์ MSME ประจำปี 2567 และรายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 10 มิถุนายน 2567
  • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวด 10 มิถุนายน 2567
  • ประชาสัมพันธ์โครงการวิจักษ์วรรณคดีในหนังสือรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย “วรรณคดีวิจักษ์” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10 มิถุนายน 2567
  • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 10 มิถุนายน 2567
  • เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมในเขต กทม.และปริมณฑลร่วมงานแนะนำการศึกษา Study in Korea Education Fair, Thailand 2024 และ งานStudy in Korean Education Fair,School Visiting 7 มิถุนายน 2567
  • ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 7 มิถุนายน 2567
  • ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567 7 มิถุนายน 2567
  • ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทย ประจำปี 2567 7 มิถุนายน 2567
  • ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. … 6 มิถุนายน 2567
  • ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2567 6 มิถุนายน 2567