[WPSM_AC id=408765]

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวส่วนกลางข่าวสำนัก


ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การตรวจสอบประวัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 16 กรกฎาคม 2567
 • รับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ” เว็บศึกษาไทย ” เพื่อรับทุนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย THNIC สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ .ac 16 กรกฎาคม 2567
 • (แก้ไข)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับนักศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2567 16 กรกฎาคม 2567
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับนักศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2567 15 กรกฎาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 12 กรกฎาคม 2567
 • จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 96 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) 12 กรกฎาคม 2567
 • การอบรม NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ หัวข้อ “ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม!!…กับพฤติกรรมแฝงเพื่อละเมิดทางเพศเด็ก (Child Grooming)” 12 กรกฎาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวและสัมมนาชี้แจงกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 12 กรกฎาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย 12 กรกฎาคม 2567
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 11 กรกฎาคม 2567
 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้