รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนะธรรมนานาชาติ Engenius International ประจำปี 2564-2565 14 มกราคม 2564
 • การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง 6 มกราคม 2564
 • ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งเรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 3 มกราคม 2564
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 30 ธันวาคม 2563
 • สนพ.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย 29 ธันวาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก 23 ธันวาคม 2563
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ย้ายที่ทำการสำนักงาน 23 ธันวาคม 2563
 • โครงการประกวดแข่งขันออกแบบ งานกาชาดออนไลน์ในจิตนาการ 23 ธันวาคม 2563
 • ขอเชิญ สั่งจองไดอารี่ สพฐ. ปี 2564 17 ธันวาคม 2563
 • ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี 17 ธันวาคม 2563

 • บทความ / สาระน่ารู้